POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, (RGPD (UE) 2016/679) aplicable a partir del 25 de maig de 2018, VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. informa com a Responsable del Tractament de les Dades de Caràcter Personal que vostè pugui facilitar de forma voluntària a través d’aquesta web, que aquestes seran tractades respectant en tot moment la legalitat vigente.IDENTIFICACIÓN
VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L.
NIF: B66767112
Canet 37, baixos 2a 08017 Barcelona
Correu electrònic: jms@christmasconcertbarcelona.com

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT
Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat sobre la forma en què VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. recull, tracta i protegeix s dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web https://christmasconcertbarcelona.com (en endavant, el “lloc web”), així com els propis de la seva connexió i navegació a través del Lloc Web (en endavant, la “navegació”) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a VITAE SOLUCIONS GLOBALS, SL a través de qualsevol contracte de prestació de serveis que celebri amb aquesta empresa.
L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals, o els de tercers, a VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L.

OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES
Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del lloc web de VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos, o no es faciliten correctament, no podran atendre les sol·licituds realitzades a través d’aquests formularis.

AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?
En funció de les sol·licituds de l’usuari, les dades personals recollides seran tractades per VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. d’acord amb les següents finalitats:

 • Gestionar les sol·licituds de serveis dirigides per l’Usuari.
 • Gestionar la subscripció a la newsletter i posterior remissió de la mateixa.
 • Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L., per mitjans electrònics i / o convencionals, en els casos en què l’usuari així ho consenti expressament.
 • Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades, per mitjans electrònics i / o convencionals, llevat que l’Usuari indiqui el contrari marcant la casella corresponent, o mostri la seva oposició a aquest tractament.
 • Gestionar la prestació dels serveis contractats, així com de qualssevol serveis addicionals a aquest.
 • Gestionar la realització d’enquestes i / o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. i / o a la percepció de la seva imatge com a companyia.
 • Les dades de l’Usuari seran conservades durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat o fins que l’Usuari sol·liciti la seva baixa a VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L., s’oposi o revoqui el seu consentiment.

QUÈ DADES DE L’USUARI TRACTARÀ VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L.?
VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. podrà tractar les següents categories de dades, en funció de la sol·licitud realitzada pel usuari:

 • Dades identificatives: nom i cognoms.
 • Dades de contacte: adreça postal, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic.
 • Codis o claus d’identificació de l’usuari.
 • Dades de característiques personals: data de naixement, sexe, nacionalitat.
 • Dades de preferències.
 • Dades de geolocalització.

En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació continguda en la present Política de Privadesa, eximint a VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. de tota responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

Quina és la LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?
Els tractaments de dades necessàries per al compliment de les referides finalitats que necessitin del consentiment de l’Usuari per la seva realització, no es duran a terme sense comptar amb aquest.
Així mateix, en cas que l’Usuari retirés el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
Per revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. a través dels canals següents: Per mitjà d’un escrit dirigit a la
adreça postal que apareix en l’encapçalament de la present política, o bé per mitjà de un correu electrònic a l’adreça info@vitae.cat, en ambdós casos amb la Referència “Protecció de Dades”.
Així mateix, en els casos en què sigui necessari tractar les dades de l’Usuari per al compliment d’una obligació legal o per a l’execució de la relació contractual existent entre VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. i l’Usuari, el tractament es trobaria legitimat per ser necessari per al compliment d’aquestes finalitats. Per la seva banda, el tractament dut a terme per a la realització d’enquestes i / o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. i / o a la percepció de la seva imatge com a companyia es realitzarà en base a l’interès legítim del responsable.

A QUINA DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?
Les dades de l’usuari podran ser comunicades a:
Empreses participades o del grup empresarial VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L., únicament per a fins administratius interns i / o per a les finalitats anteriorment indicades. Proveïdors de VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. que prestin a aquest serveis necessaris per a l’adequat compliment de les obligacions legals i / o de les finalitats anteriorment indicades, així com al seu proveïdor de serveis web Administracions Públiques, en els casos previstos per la Llei.
Els destinataris indicats en el present apartat poden trobar ubicats dins o fora de l’Espai Econòmic Europeu, trobant-se en aquest últim cas degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI
L’usuari garanteix que és major d’edat o emancipat legalment si és el cas, plenament capaç, i que les dades que facilita VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. per als fins assenyalats.
Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. o a tercers.

COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS
Una de les finalitats per a les quals VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. tracta les dades de l’Usuari serà per a l’enviament de comunicacions comercials, per mitjans electrònics i / o convencionals, amb informació relativa als productes i serveis que comercialitza, a promocions i ofertes, o amb notícies rellevants per a l’Usuari. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que haguessin autoritzat expressament la seva recepció.
En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. pot sol·licitar la baixa del servei enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: events@thebest.barcelona, ​​així com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes mitjançant l’opció de baixa proporcionada en cadascuna de les comunicacions comercials remeses.

DADES DE GEOLOCALITZACIÓ
Algunes de les funcionalitats del lloc web de VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. permeten la geolocalització del dispositiu (Tablet, Smartphone, etc.) des del qual s’accedeixi a aquest.
L’Usuari podrà desactivar aquesta opció directament en el propi dispositiu, però, la desactivació d’aquesta opció podrà impedir l’ús d’algunes de les funcionalitats del lloc web.

EXERCICI DE DRETS
L’usuari pot enviar un escrit a VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. Canet 37, baixos 2a 08017 Barcelona o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça jms@christmasconcertbarcelona.com, ​​en ambdós casos, amb l’àncora “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat o passaport en vigor, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si en VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. s’estan tractant dades personals que concerneixen a l’Usuari o no.
  Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • Obtenir de VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L.
 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.

Així mateix, s’informa a l’usuari que en qualsevol moment podrà interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Autoritat de control competent.

MESURES DE SEGURETAT
VITAE SOLUCIONS GLOBALS, S.L. tractarà les dades de l’usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.